DOMŮ  
  DALMACIJA CAMP  
  STRAVOVÁNI  
  REZERVACE ON-LINE  
  CENIK  
     
  DOWNLOADS  
  KONTAKT  
  JAK K KNÁM  
  IMPRESSUM  
  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
     
 
 
 
   
  + + + + + + Rezervace a rezervace by měly být sděleny e-mailem + + + + + +    
 


    VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOWNLOAD
 

Všeobecné obchodní podmínky

Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky (VOP), které jsou platné při využití služeb Dalmacija Turizam d.o.o.

§1 Naše nabídka

Rezervací u Dalmacija Turizam d.o.o.(dále cestovní kancelář) vzniká zprostředkovatelská smlouva mezi cestovní kanceláří a cestujícím (dále zákazník). Smluvní povinnost Dalmacija Turizam d.o.o. vyplývá z řádného zprostředkování ubytování. Cestovní kancelář zodpovídá za poskytnutí zarezervovaných služeb. Zaplacením smluvní zálohy vzniká zákazníkovi nárok na získání kontaktních údajů o pronajímateli.

§2 Naše povinnosti

Cestovní kancelář přebírá ty povinnosti, které souvisí se zprostředkováním ubytování. Je povinností cestovní kanceláře, aby na internetu zveřejnila relevantní informace o ubytování, které jsou jí známy, a které pomohou rekreantovi při rozhodování o koupi dovolené. Cestovní kancelář je také povinna poskytnout přesné údaje a ručí za jejich správnost.

§3 Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen ověřit správnost obdrženého potvrzení o rezervaci a v případě nesprávností nebo nesrovnalostí na tyto nedostatky upozornit cestovní kancelář, a to ve lhůtě do tří dní. Na reklamace, které budou uplatňovány po uplynutí dané lhůty, nebude brán zřetel. Nárok zákazníka na odstoupení od smlouvy není při reklamování nesprávností, resp. nesrovnalostí u potvrzení rezervace po uplynutí lhůty možný. Zákazník je odpovědný za všechny smluvní závazky spolucestujících, pro které dělal rezervaci, stejně jako pro jeho vlastní.

Zákazník je dále povinen:
• vlastnit platné cestovní doklady, požadované vízum atd. nebo si zajistit potřebná povolení od příslušných orgánů
• dodržovat celní a měnové předpisy státu, ve kterém se nachází destinace

V den příjezdu je nutné převzít rezervované ubytování, které je uvedeno v potvrzení o rezervaci. Případné zpoždění je třeba zavčasu sdělit pronajímateli. Pokud nemůže zákazník přijet v dohodnutém termínu nebo nenahlásí zavčas pozdní příjezd, ztrácí nárok na dohodnuté ubytování. Platební povinnost zůstává nedotčena.
• pronajatý pozemek smí obývat pouze počet osob, který je uveden v potvrzení o rezervaci. Při přeplnění ze strany zákazníka je zákazník povinen zaplatit odpovídající příplatek. Pokud zákazník nesplní tuto výzvu k úhradě, může cestovní kancelář odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

• Domácí zvířata jsou povolena. Pobyt domácích zvířat musí být uveden v potvrzení o rezervaci. Pokud zvíře neodpovídá druhem nebo velikostí domluvenému popisu (bojový pes), nesmí vstoupit na pozemek.
Jen po domluvě s cestovní kanceláří je možné, aby takovéto zvíře (bojový pes) vstoupilo na pozemek.

V případě nedodržování těchto závazků je zákazník zodpovědný za jakékoliv následky a je povinen zaplatit vzniklé škody. Poskytnutou zálohou se zákazník zavazuje pro případ, že pokud způsobí škody jakéhokoliv druhu, zaplatí na místě pronajímateli náklady na odstranění těchto škod.

§4 Platební podmínky

Za zprostředkování se účtuje poplatek, který je splatný při uzavření smlouvy. Tento poplatek je obsažen v záloze při potvrzení rezervace a nevyžaduje tedy žádné další vyúčtování. Další účetní položky, které jsou obsaženy v potvrzení o rezervaci, jako samotná cena rezervace, jsou splatné v dohodnutém termínu.
Pokud zákazník nezaplatí úhradu v plné výši, nevzniká mu nárok na pronájem, resp. na čerpání smluvních služeb, jakož i na vydání cestovních podkladů.
Zákazník se zavazuje zaplatit v den odjezdu chybějící nedoplatky v cestovní kanceláři (na recepci). Bezpečnostní certifikát není nutný, protože zákazník zpracovává transakci na recepci přímo s cestovní kanceláří. Při zpožděném nebo neúplném provedení platby je zákazník odpovědný za všechny škody z toho vyplývající. Cestovní kancelář je v tomto případě oprávněna nejpozději jeden týden po nástupu cesty tuto nahlášenou cestu za úhradu stornovat. Storno poplatky se vypočítává v souladu s těmito VOP.

§5 Odpovědnost cestovní kanceláře

Cestovní kancelář musí plnit povinnosti vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy jako solidní obchodník. Pokud cestovní kancelář nenaplňuje řádně smluvní podmínky, může zákazník požadovat nápravu. Cestovní kancelář může odmítnout nápravu, pokud zákazník nárokuje nepřiměřeně velké požadavky. Náprava může být poskytnuta také tak, že bude poskytnuta ekvivalentní náhradní služba. Zákazník může tuto nabídnutou náhradní službu odmítnout jen tehdy, pokud mu náhrada přijde z vážného důvodu nepřiměřená. Odpovědnost je zásadně vyloučena, není-li prokázána hrubá nedbalost. Odpovědnost ze zprostředkovatelské činnosti je omezena na výši ceny zájezdu, pokud není škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé.

§6 Povinná součinnost zákazníka

Zákazník je povinen při případných závadách v plnění závazku, které souvisí se zprostředkovatelskou činností cestovní kanceláře, učinit vše, co by vedlo k odstranění škod a k tomu, aby byly škody co nejmenší. V případě závad v plnění závazků je nutné informovat cestovní kancelář, resp. udanou osobu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zprostředkovat adekvátní ubytování v příslušné destinaci. Zákazník je povinen neprodleně sdělit odhalené reklamace ze zprostředkovatelské smlouvy. Pokud zákazník neprodleně neinformuje cestovní kancelář, zanikají veškeré nároky a požadavky na cestovní kancelář.

§7 Převzetí klíčů, čas příjezdu a odjezdu, popis cesty

Všechny specifické informace, jako od koho má zákazník pronajatý pozemek, jaké jsou časy příjezdu a odjezdu, jak se dostane k ubytování a další detaily potřebné k cestě, obdrží zákazník buď na internetových stránkách (jsou-li zveřejněny), telefonicky, e-mailem na dotaz nebo nejpozději při zaplacení zálohy.

§8 Změna rezervace a storno poplatky

Změny rezervace nebo změny obsahu rezervace musí být oznámeny písemně s uvedením čísla rezervace. Změny rezervací jsou cestovní kanceláří odsouhlasované se zákazníkem individuálně. Poplatky se řídí dle tabulky storno poplatků. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo účtovat si manipulační poplatek za změnu rezervace ve výši minimálně 20 Euro. V případě, že zákazník zruší pobyt bez odsouhlasení s cestovní kanceláří, je povinen zaplatit nedoplatek v plné výši. Pokud není nedoplatek zaplacen, nebo je zaplacen jen částečně, bude cestovní kancelář vymáhat zbývající část pohledávky zvláštní fakturou navíc s odpovídajícím poplatkem za zpracování.
Odstoupí-li zákazník platně od cesty ještě před začátkem cesty, nebo nenastoupí-li cestu, účtuje si cestovní kancelář storno poplatek podle následující tabulky:Dny Storno poplatek v % z ceny zájezdu
Až 45 dní před příjezdem záloha
45 – 30 den 50 %
30 - 0 den 100 %
     

Cestovní kancelář doporučuje uzavření pojištění nákladů s odstoupením od cestovní smlouvy, které v případě zrušení cesty přebírá storno poplatky za zákazníka. Storno poplatek činí v každém případě minimálně 50 Euro.

§9 Práva a promlčecí lhůta
Právo odvolat se na nesprávné poskytnutí zprostředkovatelských služeb má zákazník do jednoho měsíce po smluvně určeném začátku cesty, a to u cestovní kanceláře. Po uplynutí této lhůty mohu být tyto nároky brány v potaz jen v případě, že zákazník nenese vinu na dodržení této lhůty. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení dochází k promlčení požadavků zákazníka ze zprostředkovatelské smlouvy v měsících. Promlčecí lhůta začíná dnem, kdy měla cesta podle smlouvy začít, nebo kdy začala.

§10 Volba práva a soudní příslušnost
Celý právní a smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí výhradně německým právem. Zákazník může žalovat cestovní kancelář pouze v Německu. Pro žalobu cestovní kanceláře proti zákazníkovi je rozhodné jeho bydliště. Pouze v případě, že se žaloba podává proti podnikatelským subjektům, osobám, které nemají soudní příslušnost v Německu, nebo osobám, které po uzavření smlouvy změnily své bydliště nebo místo obvyklého pobytu do zahraničí, nebo u nichž není v době vznešení obžaloby známé jejich bydliště nebo obvyklé místo pobytu, pak je v tomto případě rozhodující sídlo cestovní kanceláře.

§11 Salvátorská klauzule
Pokud jsou některá ustanovení této smlouvy neplatná nebo neproveditelná, nebo se stanou neplatná nebo neproveditelní po ukončení smlouvy, nemají vliv na celkovou změnu platnosti smlouvy. Na místě neplatných nebo neproveditelných ustanovení by se měla vyskytnout taková platná a proveditelná pravidla, jejichž působení by se shodovalo s ekonomickým stanovením cílů, které smluvní strany sledovaly neplatnými, příp. neproveditelnými ustanoveními. Předcházející ustanovení platí adekvátně v případě, že smlouva prokáže jako neúplná.


     
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOWNLOAD    
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
Download Plán kempu
 
 

VIRTUEL TOUR OF
DALMACIJA CAMP

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 
Dalmacija-Camp | Ivana Pavla II 40 | CRO-23233 Privlaka | Tel: + 385 23 366 661 | Fax: + 385 23 366 668 | Mobiltel.: +385 99 25 53 197 | info@dalmacija-camp.com