HOME  
  DALMACIJA CAMP  
  GASTRONOMIE  
  ONLINE BOEKEN  
  PRIJZEN  
     
  DOWNLOADS  
  CONTACT  
  DE REIS  
  IMPRESSUM  
  ALGEMENE VOORWAARDEN  
     
 
 
 
   
  + + + + + + Boekingen en reserveringen alleen per E-Mail + + + + + +    
 


    ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOAD
 

Algemene Voorwaarden


Hier vindt u de algemene voorwaarden (AV) die van toepassing zijn op de diensten van Dalmacija Turizam d.o.o.


§1 Onze aanbieding
Door te boeken via Dalmacija Turizam d.o.o. (hierna te noemen touroperator) ontstaat er een contract tussen het reisgezelschap en de touroperator. De contractuele verplichting van de touroperator uit zich in het de juiste levering van de vakantieaccommodatie. De touroperator is verantwoordelijk voor de prestaties van de geboekte reis. Na betaling van de contractuele aanbetaling heeft de klant recht op contactgegevens van de touroperator.

§2 Onze verantwoordelijkheden
De touroperator neemt alle taken voor haar rekening die te maken hebben met het regelen van de accommodatie. Het is de verantwoordelijkheid van de touroperator om alle relevante informatie over de accommodatie op het internet te publiceren en de vakantieganger te helpen met een keuze te maken voor de geschikte accommodatie. De touroperator is daarbij verplicht juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken en kan aansprakelijke gesteld worden mocht dit niet zo zijn.

§3 Verplichtingen van de klant
De klant is verplicht om de boekingsbevestiging direct na ontvangst te controleren op fouten en de touroperator daarover binnen drie dagen te informeren. Klachten die na deze periode kenbaar gemaakt worden, worden door de Touroperator niet meer in behandeling genomen. De klant kan niet eenzijdig het contract beëindigen als deze na drie dagen een fout ontdekt wordt in de boekingsbevestiging. De klant is verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen voor de personen voor wie hij reserveert en zichzelf.


Daarnaast is de klant verplicht om:

  • Een geldig reisdocument, eventuele visa, of andere documenten en vergunningen die de bevoegde autoriteiten voorschrijven.
  • De douane en invoerrechten van de staat waarin de bestemming zich vindt in acht te nemen.

Dein de boekingsbevestiging afgesproken accommodatie op de afgesproken datum af te nemen. Mogelijke vertraging dient de klant op tijd te communiceren. Als de klant niet op de afgesproken datum aankomt en dat niet op tijd meldt, verliest de klant het recht op de afgesproken accommodatie. De betaalverplichting blijft dan onveranderd.

  • Alleen met het in de boekingsbevestiging genoemde aantal personen mag zich op het grondstuk bevinden. Als de klant meer personen toelaat op het grondstuk is de klant verplicht een meerprijs te betalen. Als de klant deze betaling niet voldoet kan de touroperator het contract beëindigen en een schadevergoeding vragen.
  • Huisdieren zijn toegestaan. Huisdieren moeten wel in de boekingsbevestiging genoemd worden. Als de huisdieren niet de vooraf gecommuniceerde soort en grote overeenkomen (vechthonden), mogen deze het park niet betreden.

Alleen na afspraak met de touroperator mag een (vecht)hond het grondstuk betreden.
Als de klant zijn verplichtingen niet voldoet is de klant verantwoordelijk voor de eventuele consequenties en schade. Met de aanbetaling verplicht de klant zich als de klant ergens schade veroorzaakt, de touroperator ter plaatse de kosten van de schade te betalen.


§4 Betaalverplichtingen

De bemiddelingskosten zijn een vergoeding die actief worden bij het afsluiten van het contract. Deze moet voldaan worden bij de aanbetaling van de boekingsbevestiging. Verdere in de boekingsbevestiging overeengekomen kosten, zoals de totale boeking, moeten op de voorgeschreven wijze en plaats betaald worden binnen de aangegeven termijn. Als de aanbetaling niet voldaan is kan de klant geen aanspraak maken op het door hem aangevraagde services. De klant moet voor de laatste dag van zijn vakantie de dan nog openstaande saldi betaald hebben. Een zekerheidscertificaat is niet vereist omdat de klant de transactie direct betaald bij de touroperator. In het geval van een vertraagde of onvolledige betaling is de klant aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. De touroperator heeft in dit geval niet later dan een week na aankomst van de klant om het contract te annuleren. Annuleringskosten worden berekend in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

§5 Aansprakelijkheid van de touroperator
De touroperator moest de  uit het contract voorvloeiende verplichtingen naar behoren vervullen. Als dat niet gebeurd kan de klant zelf hulp inroepen. De touroperator kan die hulp weigeren als dat verhoudingsgewijs te veel problemen geeft. Een oplossing kan ook aangeboden worden in de vorm van een vervangend product. De klant kan de aangeboden vervanging alleen weigeren als de klant daardoor een aannemelijke goede reden heeft. Daartegen bezwaar maken is in principe uitgesloten, of er moet sprake zijn van schuld door grote nalatigheid. De aansprakelijkheid van de touroperator is beperkt tot het bedrag van de reis, maar alleen als er sprake is van opzettelijke schade of schade die door grove nalatigheden zijn veroorzaakt.

§6 Verantwoordelijkheden van de klant
De klant is voor alle storingen die zich voordoen in verband met de bemiddeling van de touroperator verplicht om alles wat redelijker wijze verwacht mag worden te doen en bij te dragen aan de verlichting van de problemen en eventuele schade zo klein mogelijk te houden. In het geval van een prestatiestoring is de touroperator verplicht de klant adequate te informeren. De touroperator behoudt het recht om een adequate onderkomst in het betreffende gebied te bemiddelen. De klant is in het bijzonder verplicht om onvolkomenheden in het contract na kennisname zo snel mogelijk te laten blijken. Indien de klant deze informatie niet direct meedeelt vervallen de aanspraken en eisen ten opzichte van de touroperator.

§7 Sleutelovergave, aankomst-/vertrektijden en routebeschrijving
De specifieke informatie over de aankomst en vertrektijden, hoe  de klant bij het onderkomst komt en alle andere relevante details krijgt de klant via het internet (voor zover publiekelijk beschikbaar), telefonisch, per e-mail op aanvraag. In het uiterste geval krijgt de klant de informatie bij aankomst.

§8 Omboeken en annuleren
Veranderingen aan de reservering moeten schriftelijk onder vermelding van het boekingsnummer medegedeeld worden. De touroperator bespreekt de veranderingen individueel met de klant. De kosten daarvoor komen overheen met de annuleringskostentabel. De touroperator behoudt het recht om per verandering minstens 20 euro administratiekosten te rekenen. Als de klant het oponthoud zonder toestemming van de touroperator stopt moet de klant het volledige restbedrag betalen. Als de restbedrag niet of gedeeltelijk betaald zal de touroperator via alle beschikbare rechtswege het openstaande bedrag toe zich laten komen. Eventuele kosten daardoor worden doorgerekend aan de klant. Als de klant voor het begin van de reis de vakantie annuleert, of komt de klant in zijn geheel niet opdagen, worden de volgende kosten in rekening gebracht:


Dagen Annuleringskosten van totale reis prijs
Tot 45 dagen voor aankomst Aanbetaling
45 – 30 dagen voor aankomst 50 %
30 – 0 dagen voor aankomst 100 %
     

De touroperator adviseert een annuleringsverzekering, die in het geval van een annulering de kosten van de klant bekostigd. Het annuleringsbedrag bedraagt in elk geval minstens 50 euro.

§9 Aansprakelijkheden en verjaring

Aansprakelijkheden wegens het niet volbrengen van de bemiddelingsdienst moet de klant binnen een maand vanaf het begin van de reis aanvragen. Na deze periode kan de klant alleen maar aanspraak maken op claims als aangetoond wordt dat de klant kan aantonen dat hij buiten zijn schuld niet binnen de voorgeschreven termijn een claim kon indienen. Ongeacht de voorwaarden verjaren de rechten van de klant uit het contract na maanden. De verjaring begint met de dag waarom de reis is ingegaan.

§10 Toepasselijk recht en jurisdictie
De hele juridische en contractuele relatie tussen de klant en de touroperator vindt plaats volgens het Duitse recht. De klant kan de touroperator alleen aan haar adres aanklagen. Voor klachten tegen de touroperator is de woonplaats van de touroperator bepalend. Tenzij de klacht zich richt tegen ondernemingen, personen die geen algemenen contractuele woonplaats hebben of deze naar het buitenland verplaatst hebben of waarvan de woonplaats onbekend is. In dat geval is de woonplaats van de touroperator doorslaggevend.

§11 Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de rest van de overeenkomst onaangetast en rechtgeldend. IN plaats van de niet werkbare of niet afdwingbare bepaling worden vergelijkbare oplossingen gevonden, die zo dicht mogelijk bij de doelstelling liggen. De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing in het geval dat de bovenstaande overeenkomst onvolledig blijkt.

Dit document is vertaald uit het Duits naar het Nederlands.


     
ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOAD    
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
DOWNLOAD
Dalmacija Camp Plan
 
 

VIRTUEL TOUR OF
DALMACIJA CAMP


 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 
Dalmacija-Camp | Ivana Pavla II 40 | CRO-23233 Privlaka | Tel: + 385 23 366 661 | Fax: + 385 23 366 668 | Mobiltel.: +385 99 25 53 197 | info@dalmacija-camp.com