HOME  
  DALMACIJA CAMP  
  GASTRONÓMIA  
  FENNTARTÁSOK & FOGLALÁS  
  ÁRAK  
     
  DOWNLOADS  
  KAPCSOLAT  
  ÉRKEZÉS
 
  ADATVÉDELEM  
  POLITIKÁK  
     
 
 
 
   
  + + + + + + Foglalások és foglalások csak e-mailben + + + + + +    
 


    Politikák DOWNLOAD
 

Általános üzleti feltételek

Az alábbiakban találhatóak általános üzleti feltételeink (ÁÜF), amelyek a Dalmacija Turizam
szolgáltatásainak igénybevételekor életbe lépnek.

§ 1 Ajánlatunk
A Dalmacija Turizamnál történő foglalás esetén (a továbbiakban utazásszervező) egy közvetítői szerződés jön létre közte és az utazó (a továbbiakban ügyfél) között. A Dalmacija Turizam szerződésben rögzített kötelessége a szabályszerű szállásközvetítés. Az utazásszervező felelőssége a vállalt üdülési feltételek biztosítása. A szerződésben foglalt előleg kifizetésével az ügyfél jelzi igényét a bérbeadó elérhetőségeinek kiadására.

§2 Feladataink
Az utazásszervező vállalja azokat a kötelességeket, amelyek összefüggésben állnak a szállásközvetítéssel. Az utazásszervező feladata a szállásról rendelkezésre bocsátandó információkat az interneten elérhetővé tenni, és a nyaralókat hasznos tanácsokkal segíteni döntésükben. Továbbá: az utazásszervező köteles pontos adatokat közölni és azok helyességéért a felelősséget vállalni.

§3 Az ügyfél kötelezettségei
Az ügyfél köteles a számára kiállított foglalási igazolást a benne foglaltak helyességére vonatkozóan megvizsgálni és az esetleges hibákat vagy eltéréseket három napon belül az utazásszervezőnek jelezni. A megjelölt időtartam lejárta után beérkező reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Az ügyfél igényét a szerződéstől való visszalépésre a későn jelzett hibák, pontatlanságok esetén, amelyek a foglalási igazoláson szerepelnek, nem tudjuk figyelembe venni.
Az ügyfélnek saját magának és azoknak az utazóknak is, akik számára a foglalást végrehajtották, vannak szerződésben foglalt kötelezettségeik.

Az ügyfél köteles:

- érvényes utazási dokumentumokat, a szükséges vízumot vagy egyebet beszerezni és a szükséges engedélyeket az illetékes hatóságnál elintézni
- annak az államnak a vám- és devizaelőírásait, amelynek területén az üdülőhely fekszik, betartani
- a foglalási igazoláson szereplő utazási napot a kívánt szálláshelyre elfogadni, ill. esetleges késését a szállásadónak időben jelezni
Amennyiben az ügyfél nem érkezne meg az előre egyeztetett időpontban, vagy késését nem jelzi időben, elveszíti az előre lefoglalt szállást. A fizetési feltételek változatlanok maradnak.
- csak a foglalási igazoláson rögzített számú személlyel igénybe venni a szállást.
Amennyiben többen vennék igénybe, mint ami a foglalási igazoláson szerepel, az ügyfél köteles bizonyos összegű felárat fizetni. Amennyiben ennek a fizetési felszólításnak az ügyfél nem tenne eleget, az utazásszervező visszaléphet a szerződéstől és kárpótlást követelhet.
- Háziállatok tartása nem megengedett. A háziállatokat fel kell tüntetni a foglalási igazoláson. Azok az állatok, amelyek nem felelnek meg az előre megbeszélt fajtának és nagyságnak, (pl. harci kutyák), nem engedhetők be az adott helyre.

Csakis az utazásszervezővel történő egyeztetés után lehet bevinni az adott helyre az állatokat (pl. harci kutya).

Ezen kötelezettsége be nem tartása esetén az ügyfél viseli a felelősséget az esetleges következményekért és köteles valamennyi ebből származó kárt megtéríteni. A kifizetett előleggel az ügyfél kötelezi magát arra az esetre, ha valamilyen jellegű kárt okozna, hogy a szállásadónak a helyszínen azonnal kiegyenlítse az okozott kár helyreállítási költségeit.

§4 Fizetési feltételek
A közvetítési tevékenységért díjat számolunk fel, amely a szerződés teljesítésekor válik esedékessé. Ezt a foglalási igazolásban foglalt előleg tartalmazza és semmilyen külön elszámolást nem igényel. A továbbiak befizetése, mint a foglalási igazolásban megadott postaköltség, valamint a tulajdonképpeni foglalási díj, a megállapított időpontig esedékes. Az előleg teljes kiegyenlítéséig nem léphet fel igény a szállásra, ill. a szerződésben foglalt szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan, mint ahogyan az utazási dokumentáció kézbesítésére sem. Az ügyfél köteles az elutazási napon a még fennálló tartozását az utazásszervezőnél (a recepción) kiegyenlíteni. Nem szükséges biztonsági igazolást kérni, amennyiben az ügyfél a tranzakciót a recepción közvetlenül az utazásszervezővel le tudja bonyolítani. Megkésett vagy nem teljesített fizetés esetén az ügyfél felel minden ebből származó kárért. Az utazásszervező ebben az esetben jogosult legkésőbb az utazástól számított egy héten belül a bejelentett utazást költségtérítés terhe mellett törölni. A sztornózási díj az ÁÜF szabályozásának megfelelően alakul.

§5 Az utazásszervező felelőssége
Az utazásszervezőnek mint szolgáltatónak vállalni kell a közvetítési szerződésből adódó kötelezettségeit. Amennyiben az utazásszervező nem felelősségteljesen tölti be a szerződésben foglalt kötelezettségeit, az ügyfél segítséget kérhet. Az utazásszervező megtagadhatja a segítséget, amennyiben az aránytalanul nagy anyagi ráfordítást kíván meg. A segítség abban a formában is nyújtható, hogy egy azonos értékű szolgáltatást kínálunk. Az ügyfél csak abban az esetben utasíthatja vissza a neki felkínált pótszolgáltatást, ha annak elfogadása fontos okok miatt részéről nem elképzelhető. A vagyoni felelősség kérdése alapvetően kizárható, amennyiben nem mutatható ki súlyos figyelmetlenség, gondatlanság. A közvetítői tevékenységet illető vagyoni felelősség az utazás árának nagyságára korlátozódik mindaddig, amíg a kárt sem nem szándékosság, sem nem durva figyelmetlenség idézte elő.   

§ 6 Az ügyfél együttműködési kötelezettsége
Az ügyfél olyan esetleges szolgáltatási hibák esetén, amelyek a közvetítői tevékenységgel összefüggésbe hozhatók, köteles minden tőle elvárhatót megtenni a probléma kiküszöbölésére és a lehetséges károk mérséklésére. Bármilyen szolgáltatási zavar esetén azonnal értesíteni kell az utazásszervezőt vagy a megadott kapcsolattartót. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy egy megfelelő szállást közvetítsen ki az ügyfél számára az adott célterületen. Az ügyfél köteles a közvetítési szerződést illető kifogásait annak megismerése után haladéktalanul közölni. Amennyiben az ügyfél az azonnali információs kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor az utazásszervezővel szembeni igények és követelések érvényüket vesztik.

§7 Kulcsátadás, érkezési és távozási időpont, útleírások
A szállást érintő speciális információkat arról, hogy kitől kapja meg a szállást az ügyfél, hogyan alakul az érkezési és távozási idő, hogyan jut el a szállásra, és más az utazást érintő részleteket az ügyfél vagy az internetes oldalon kapja meg (amennyiben az nyilvános), vagy telefonon, megkeresésére e-mailben, vagy legkésőbb a szállásfoglaláskor.

§8 Átfoglalás és sztornóköltségek
Az átfoglalásokat vagy más a foglalást érintő változtatást írásban az adott foglalási szám megadásával kell közölni. Az utazásszervező részéről történő átfoglalásokat az utazásszervező egyénileg egyezteti az ügyféllel. A díjak a törlési díjak táblázatában foglaltak szerint alakulnak. Az utazásszervező fenntartja a jogot, hogy átfoglalásonként egy legalább 20 euró összegű adatfeldolgozási díjat számoljon fel. Amennyiben az ügyfél az üdülőhelyen való tartózkodását az utazásszervező értesítése nélkül megszakítaná, a teljes fennmaradó összeget ki kell egyenlítenie. Amennyiben a fennmaradó összeg nem, vagy csak részben kerülne kifizetésre, az utazásszervező a követelését külön számlakiállítással és egy a ráfordítás összegének megfelelő díjjal teszi érvényessé. Amennyiben az ügyfél az utazás megkezdése előtt lép vissza, meg sem kezdi az utazást, az utazásszervező az általa elvégzett közvetítői tevékenységért visszalépési díjat állapít meg a következő táblázat alapján: 


Napok Törlési díj (az utazási díjból számítva százalékosan)
A 45. napig az odautazás előtt Az előleg nagysága
45 - 30 nap 50 %
30 - 0 nap 100 %
     

Az utazásszervező visszalépési biztosítás megkötését ajánlja, amely az utazás törlése esetében a költségeket átvállalja. A törlés díja minden esetben legalább 50 eurót tesz ki.

§9 Követelések és azok elévülése
Követeléseit az ügyfél a közvetítői tevékenység nem szabályszerű végzésére vonatkozóan az utazásnak a szerződésben előre megállapított kezdetétől fogva egy hónapon belül juttathatja érvényre az utazásszervezővel szemben. Ezen határidő lejárta után csak akkor érvényesíthetők a követelések az utazásszervezővel szemben, ha az ügyfél a határidő betartásában önhibáján kívül akadályoztatva volt. A korábban említett előírások ellenére az ügyfél követelései hónapok alatt elévülnek. Az elévülés folyamata azon a napon kezdődik meg, amelyen az utazást a szerződésben foglaltak szerint meg kellett volna kezdeni, vagy megkezdték.

§10 Jogállapot, jogorvoslat
Valamennyi jogviszony, illetve az ügyfél és utazásszervező kapcsolatáról a szerződésben foglaltak kizárólag a német jog alapján kerülnek kialakításra. Az ügyfél az utazásszervezőt csak és kizárólag a német bíróság egy székhelyén perelheti be. Az utazásszervezőnek az ügyfél ellen indított peres eljárása esetén annak lakóhelye az érintett, hacsak a kereset nem olyan személy ellen irányul, akinek belföldön semmilyen általános jogállása nincsen, vagy olyan személy, aki a szerződés megkötése után lakóhelyét vagy tartózkodási helyét külföldre helyezte át, vagy akinek a lakóhelye vagy tartózkodási helye a vádemelés időpontjában nem ismert. Ebben az esetben az utazásszervező lakóhelye az irányadó.

§11 Kiegészítő záradék
Amennyiben ezen szerződés egyes pontjaiban foglaltak hatálytalanok vagy kivitelezhetetlenek lennének, vagy a szerződés megkötése után érvénytelenné vagy kivitelezhetetlenné válnának, az a szerződés egyéb részeiben foglaltakat nem érinti, azokat nem hatálytalanítja. A hatálytalanított vagy kivitelezhetetlen rendelkezések helyébe olyan érvényes és kivitelezhető szabályozásnak kell lépni, amelynek hatása ahhoz a gazdasági célkitűzéshez a leginkább közelít, amelyben a szerződő felek megállapodtak. A fenti megállapítások érvényessé válnak arra az esetre is, ha a szerződés hiányosnak bizonyul.

Ez a dokumentum német nyelvből lett magyarra fordítva.

     
Politikák DOWNLOAD    
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
Dalmacija Camp terv
 
 

VIRTUEL TOUR OF
DALMACIJA CAMP

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 
Dalmacija-Camp | Ivana Pavla II 40 | CRO-23233 Privlaka | Tel: + 385 23 366 661 | Fax: + 385 23 366 668 | Mobiltel.: +385 99 25 53 197 | info@dalmacija-camp.com